Geaccrediteerde nascholing
Menu
Editie 3

Nummer 3| Cardiologie

Hartruis ontmanteld

Auscultatie van het hart is het traditionele instrument voor het screenen op hartafwijkingen bij kinderen. Er bestaan de nodige gegevens over de specificiteit en sensitiviteit van dit onderzoek in ervaren en minder ervaren handen. In de laatste tien tot vijftien jaar is de waarde van de auscultatie veranderd door twee ontwikkelingen. Ten eerste zijn de beschikbaarheid van en expertise in echocardiografie toegenomen. Daardoor zijn we minder afhankelijkheid geworden van klinische beoordeling voor het stellen van de diagnose. Ten tweede is de bijdrage van prenatale diagnostiek, vooral van foetale echocardiografie, zodanig verbeterd dat het spectrum van (aangeboren) hartafwijkingen die door auscultatie worden ontdekt, ingrijpend is veranderd. In dit artikel wordt besproken wat deze ontwikkelingen betekenen voor hartruis bij een kind en op welke manier auscultatie van het hart bij kinderen nog steeds een plaats heeft in de diagnostiek en follow-up.

Lees het hele artikel

Is anesthesie schadelijk voor het brein van het jonge kind?

Talrijke dierstudies en in-vitrostudies hebben aangetoond dat anesthetica nadelige effecten kunnen hebben op de ontwikkeling van jonge hersenen. De nadelige effecten zijn dosisafhankelijk en treden op in specifieke stadia van de hersenontwikkeling. Het exacte mechanisme is nog onduidelijk. Er is weinig klinisch onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten van anesthesie bij jonge kinderen op de hersenontwikkeling; Er zijn voornamelijk retrospectieve cohortonderzoeken verricht, maar de resultaten hiervan zijn tegenstrijdig en worden gehinderd door mogelijke confounding . Recent zijn de resultaten verschenen van een gerandomiseerd klinisch onderzoek (de GAS-studie) waarbij geen grote verschillen in neurocognitief functioneren op de leeftijd van 2 en 5 jaar werden gevonden tussen pasgeborenen die algehele anesthesie (maximaal 1 uur) kregen versus spinale anesthesie. Helaas is het nu nog niet goed mogelijk definitief vast te stellen of vroege blootstelling aan langduriger vormen van anesthesie nadelig effecten op de hersenen heeft. Vooralsnog is er echter geen aanleiding om het huidige anesthesiebeleid  bij jonge kinderen te wijzigen.

Lees het hele artikel

Bekijk alle artikelen